Stanovy

Stanovy Turistického oddielu BJATEK

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Zriaďuje sa turistický oddiel BJATEK. Názov turistického oddielu vyjadrujú prvé písmená slov „bankový, jedinečný, amatérsky, turisticko-expedičný klub“.

2. Sídlom Turistického oddielu BJATEK je Bratislava.

3. Symboliku Turistického oddielu BJATEK (logo) tvorí štylizovaná kompasová ružica s označením svetových strán skratkami v angličtine. V strede je nápis veľkými písmenami „BJATEK“, nad a pod ktorým sú umiestené dva protismerne orientované vibramové dezény. Ružica je ohraničená kruhom, po obvode ktorého je nápis „Turistický oddiel“.

Čl. 2 Poslanie

1. Poslaním Turistického oddielu BJATEK (ďalej aj „TOB“) je:
a) organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity svojich členov,
b) viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a ku starostlivosti o životné prostredie,
c) zastupovať záujmy členov súvisiace s činnosťou podľa písmen a) a b).

2. TOB zabezpečuje plnenie svojho poslania:
a) rozhodovaním členskej schôdze TOB,
b) prostredníctvom výboru TOB zvoleného na členskej schôdzi TOB,
c) dobrovoľnými garantami turistických podujatí vybranými spomedzi členov TOB,
d) účasťou členov TOB na podujatiach organizovaných TOB, prípadne inými turistickými oddielmi,
e) spoluprácou s Národnou bankou Slovenska, inými turistickými oddielmi organizovanými v Klube slovenských turistov a ďalšími občianskymi združeniami.

Čl. 3 Členstvo

 1. Členom TOB sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to na základe podanej písomnej prihlášky a po schválení jej prijatia za člena výborom TOB. Podmienkou vzniku a trvania členstva je zaplatenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok.

2. Člen TOB je oprávnený:
a) podieľať sa na činnosti TOB a využívať výhody spojené s členstvom TOB v Klube slovenských turistov,
b) hlasovať a zdržať sa hlasovania na členskej schôdzi TOB a podávať jej návrhy na hlasovanie,
c) hlasovať na vyzvanie výboru TOB operatívne prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne, pričom rozhodujúca je väčšina platných hlasov; nehlasovanie člena TOB sa považuje za zdržanie sa hlasovania
d) podávať výboru TOB a revíznej komisii TOB návrhy a sťažnosti,
e) voliť a byť volený do orgánov TOB.

3. Člen TOB je povinný:
a) dodržiavať stanovy TOB a stanovy Klubu slovenských turistov,
b) rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze TOB a výboru TOB,
c) platiť do 28. februára bežného roka členské príspevky TOB,
d) chrániť dobré meno, záujmy a majetok TOB.

4. Členstvo v TOB zaniká:
a) na základe vlastného rozhodnutia člena o ukončení členstva, oznámením tohto rozhodnutia členskej schôdzi alebo písomne výboru TOB,
b) neuhradením členského príspevku za kalendárny rok do 31. 3. príslušného roka,
c) vylúčením na základe rozhodnutia členskej schôdze TOB, ak člen hrubým spôsobom porušil stanovy TOB, alebo konal v príkrom rozpore s poslaním TOB a Klubu slovenských turistov, alebo ak si člen dlhodobo, napriek písomnému upozorneniu neplní členské povinnosti; ak sa člen proti rozhodnutiu odvolá, postupuje sa podľa stanov KST.

Čl. 4 Členská schôdza – Orgány

Orgánmi Turistického oddielu BJATEK sú:
a) členská schôdza,
b) výbor,
c) revízna komisia.

Čl. 5 Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom Turistického oddielu BJATEK je členská schôdza. Členská schôdza môže byť riadna a mimoriadna.

2. Členská chôdza:
a) schvaľuje stanovy a symboliku TOB a zmeny v nich,
b) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti TOB a správu o hospodárení TOB spravidla od predchádzajúcej riadnej členskej schôdze TOB, správu revíznej komisie TOB, plán činnosti TOB a nakladanie s finančnými prostriedkami TOB na nasledujúci kalendárny rok,
c) rokuje o návrhoch členov, týkajúcich sa poslania TOB, jeho stanov, symboliky, činnosti TOB a jeho orgánov,
d) volí a odvoláva členov výboru TOB a členov revíznej komisie TOB,
e) rozhoduje o vylúčení člena z TOB,
f) rozhoduje o zániku TOB a vysporiadaní jeho majetku; k tomu je potrebný súhlas 3/5-novej väčšiny členov prítomných na členskej schôdzi.

3. Členská schôdza prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. O priebehu členskej schôdze sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a dvaja overovatelia zápisnice.

4. Riadnu členskú schôdzu zvoláva výbor TOB raz ročne, najneskôr do konca novembra príslušného roka, pričom je povinný oznámiť termín jej konania najneskôr 14 dní vopred.

5. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor TOB v prípade potreby z vlastného podnetu. Výbor zvolá mimoriadnu členskú schôdzu vždy, ak ho o to písomne požiada revízna komisia TOB alebo aspoň tretina členov TOB, a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia takejto žiadosti. Termín konania mimoriadnej členskej schôdze sa musí oznámiť najneskôr 7 dní vopred.

Čl. 6 Výbor

1. Výbor TOB je päťčlenný. Výbor riadi činnosť TOB v období medzi členskými schôdzami. Členov výboru volia členovia TOB tajným hlasovaním, a to spravidla na riadnej členskej schôdzi, vždy na obdobie dvoch rokov.

2. Na prvej schôdzi výboru, uskutočnenej najneskôr do jedného mesiaca od konania členskej schôdze, na ktorej došlo k zvoleniu výboru TOB, zvolia členovia výboru spomedzi seba predsedu a hospodára. V priebehu funkčného obdobia ich môže výbor kedykoľvek na svojej schôdzi odvolať z funkcie, zároveň však musí zvoliť nového predsedu a hospodára.

3. Predseda, hospodár a člen výboru sa kedykoľvek počas funkčného obdobia môžu svojej funkcie vzdať písomným oznámením doručeným výboru TOB alebo vyhlásením do zápisnice na schôdzi výboru TOB. V takomto prípade výbor spomedzi seba zvolí nového predsedu alebo hospodára. Rovnako výbor postupuje, ak funkcia predsedu alebo hospodára zanikla z dôvodu zániku ich členstva. Ak počet členov výboru v priebehu funkčného obdobia klesne na menej ako troch, členom výboru sa automaticky stáva nasledujúci kandidát v poradí podľa volebného výsledku.

4. Rokovania výboru sa konajú najmenej raz štvrťročne. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen výboru, resp. člen poverený rozhodnutím výboru. Výbor je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej účasti jeho členov a uznesenia prijíma jednoduchou väčšinou hlasov. V prípade párneho počtu členov výboru a rovnosti hlasov je hlas predsedajúceho výboru TOB rozhodujúci. Rokovaní výboru sa zúčastňuje predseda revíznej komisie TOB alebo ním poverený člen revíznej komisie.

5. Členovia výboru môžu medzi zasadnutiami výboru hlasovať o záležitostiach TOB aj elektronickou poštou, pričom toto hlasovanie je rovnocenné hlasovaniu na schôdzi výboru. Elektronické hlasovanie sa posiela na vedomie aj predsedovi revíznej komisie.

6. Predseda zastupuje TOB navonok; postupuje pritom spravidla podľa rozhodnutí výboru. Okrem predsedu môže rokovať za TOB ďalší člen výboru, poverený rozhodnutím výboru. Predseda a v prípade jeho neprítomnosti poverený člen výboru sú oprávnení používať pečiatku TOB. Dokumenty zaväzujúce TOB podpisuje predseda a poverený člen výboru po ich prerokovaní a schválení výborom TOB.

7. Výbor TOB ďalej najmä:
a) navrhuje plán činnosti a rozpočet TOB na nasledujúci rok,
b) prerokováva správu o činnosti a hospodárení za obdobie medzi riadnymi ČSTOB,
c) prerokováva správu revíznej komisie TOB,
d) rieši problémy týkajúce sa činnosti TOB a návrhy a sťažnosti členov TOB,
e) spolupracuje s príslušnými útvarmi Národnej banky Slovenska a s Klubom slovenských turistov.

Čl. 7 Revízna komisia

1. Revízna komisia TOB vykonáva:
a) revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom TOB,
b) dozornú činnosť nad dodržiavaním stanov TOB,
c) rieši sťažnosti členov TOB, týkajúce sa činnosti TOB, členov jeho orgánov a jeho hospodárenia.

2. Revízna komisia TOB je trojčlenná. Členov revíznej komisie volí členská schôdza TOB tajným hlasovaním na návrh členov TOB, a to na obdobie dvoch rokov. Predsedu revíznej komisie volia spomedzi seba jej členovia, a to spravidla na svojej prvej schôdzi, najneskôr však do jedného mesiaca po zvolení revíznej komisie členskou schôdzou TOB. V priebehu svojho funkčného obdobia ho môže revízna komisia kedykoľvek na svojej schôdzi odvolať z funkcie, zároveň však musí zvoliť nového predsedu.

3. Predseda a člen revíznej komisie sa kedykoľvek počas funkčného obdobia môžu svojej funkcie vzdať písomným oznámením výboru. Ak sa vzdá funkcie predseda alebo funkcia predsedu zanikla na základe zániku jeho členstva v TOB, revízna komisia spomedzi seba neodkladne zvolí nového predsedu. Ak sa vzdá funkcie člen revíznej komisie alebo funkcia člena revíznej komisie zanikla z dôvodu zániku jeho členstva v TOB, členom revíznej komisie sa automaticky stáva nasledujúci kandidát v poradí podľa volebného výsledku.

4. Členstvo v revíznej komisii TOB je nezlučiteľné s členstvom vo výbore TOB.

Čl. 8 Hospodárenie a majetok

1. Finančné zdroje a zdroje činnosti TOB tvoria:
a) členské príspevky,
b) ostatné hospodárske a organizačné príjmy, t. j. príjmy z úrokov finančných prostriedkov na účte, príjmy získané pri organizovaní turistických akcií a pod.

2. Finančné prostriedky TOB sú určené na:
a) zabezpečenie turistických podujatí,
b) hospodársko – správne výdavky TOB.

3. Výdavky TOB sú financované podľa rozpočtu hospodárenia schváleného členskou schôdzou TOB.

4. Evidenciu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom TOB vedie hospodár.

5. Pri zániku TOB výbor zabezpečí vysporiadanie majetku TOB podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

1. Stanovy Turistického oddielu BJATEK nadobúdajú účinnosť dňom schválenia na členskej schôdzi dňa  25. 11. 2005.

2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov strácajú účinnosť Stanovy Turistického oddielu BJATEK zo 14. novembra 2003.